Ogólne warunki świadczenia usług

 

1. I Do Art s. c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7 kod pocztowy 01-066, REGON 366334430, NIP 5272793230, zwana dalej I DO ART świadczy usługi, związane z działalnością gospodarczą lub zawodową osób oraz instytucji, zwanych dalej Usługobiorcą.

2. Zamówienie na wykonanie towaru lub usługi należy składać w pracowni przy ul. Burakowskiej 5/7 w Warszawie albo drogą elektroniczną.

3. I Do Art sporządza kosztorys i termin realizacji na podstawie otrzymanego zamówienia. Kosztorys jest ważny przez 10 dni od dnia wykonania kosztorysu i przedstawienia go Usługobiorcy.

4. I Do Art przyjmuje zamówienie po akceptacji kosztorysu i terminu realizacji przez Usługobiorcę. Umowa pomiędzy I Do Art a Usługobiorcą zawierana jest z chwilą przyjęcia zamówienia.

5. I Do Art wykonuje zamówienie z należytą dbałością.

6. Usługobiorca dostarcza materiały wyjściowe (plik, fotografia, grafika, obraz).

7. Usługobiorca określa specyfikację zamówienia (format, rodzaj papieru, tonację, oprawę).

8. Materiały wyjściowe powinny odpowiadać wytycznym, przekazanym przez I Do Art. Są one dostępne na stronie idoart.pl.

9. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć materiały wyjściowe do pracowni przy Burakowskiej 5/7 bądź drogą elektroniczną najpóźniej trzy dni przed określonym w umowie rozpoczęciem realizacji zamówienia.

9. Jeśli Zamawiający i I Do Art nie określą inaczej w umowie, I Do Art nie jest zobowiązany do korekcji i poprawiania materiałów wyjściowych, przekazanych przez Usługobiorcę.  

10. I Do Art nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie do realizacji zamówienia materiałów wyjściowych, które są przygotowane przez Usługobiorcę niezgodnie z wytycznymi.

11. I Do Art zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie określonym w umowie pomiędzy I Do Art a Usługobiorcą.

12. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku, gdy Usługobiorca zleci wykonanie  dodatkowych prac, zmieni specyfikację zamówienia, a także w przypadku awarii sprzętu i działania siły wyższej.

13. W chwili odbioru wykonanego zamówienia sporządzany jest protokół zdawczo – odbiorczy. Zamawiający sprawdza, czy zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i czy nie uległo zniszczeniu. Usługobiorca opisuje wady zamówienia w protokole zdawczo – odbiorczym. Jeśli wadliwe zamówienie dostarczone jest przez kuriera, Usługobiorca zobowiązany jest sporządzić protokół z opisem szkód w obecności kuriera.

14. O ile Usługobiorca i I Do Art nie postanowią inaczej w umowie, Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania zamówienia w pracowni przy ul. Burakowskiej 5/7 w Warszawie, nie później niż 14 dni od dnia wykonania zamówienia. Po upływie tego terminu I Do Art jednostronnie sporządza protokół zdawczo – odbiorczy, a zamówienie uważa się za odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

15. I Do Art nie zapewnia transportu zamówienia, chyba że Usługobiorca i I Do Art postanowią inaczej w umowie. Transport nie jest ubezpieczony, chyba, że Usługobiorca i I Do Art postanowią inaczej w umowie. Wszelkie uzgodnienia dotyczące transportu i ubezpieczenia sporządzone są w pisemnej umowie lub drogą elektroniczną.

16. Usługobiorca uiszcza opłatę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia. Do czasu zapłaty całego wynagrodzenia I Do Art zastrzega sobie prawo do własności zamówienia na mocy art. 589 kodeksu cywilnego.

17. Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług VAT.  

18. Koszty przesyłki, transportu, ubezpieczenia, ceł, a także innych opłat związanych z transportem zamówienia ponosi Usługobiorca.

19. Pozostałe warunki płatności, w tym zaliczki na poczet wykonania zamówienia, ustalane i spisywane są w umowie pomiędzy I Do Art a Usługobiorcą.

20. I Do Art udziela rękojmi na wykonanie zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem i Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług.

21. Podstawą reklamacji zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy ze szczegółowym opisem wad.

22. I Do Art ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń fizycznych i nienależytego wykonania ogranicza się do wartości powierzonego i użytego materiału.

23. Usługobiorca oświadcza, że wykonanie Zamówienia nie narusza praw i dóbr osób trzecich.

24. W razie roszczeń osób trzecich wobec I Do Art z przyczyn określonych w pkt. 23, Usługobiorca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty procesowe – w tym postępowania, zastępstwa procesowego, odszkodowań i zadośćuczynień.

25. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług, stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla miejsca siedziby I Do Art.